iTranslate.info
home
portfolio
services
samples
clients
 
 
 
 
 

English
1. Inadvertently disclosed Proprietary Information is data unintentionally disclosed despite the exercise of a reasonable standard of care. Inadvertently disclosed Proprietary Information shall remain governed by terms of this Agreement and may not be further used or discarded. If a receiving party inadvertently disclosed the Proprietary Information, that party shall promptly recover it, and take all steps necessary to prevent its unauthorized use or further disclosure. Each party represents that it has instituted policies and procedures which provide adequate protection for Proprietary Information.


2. This Agreement shall expire two (2) years from the date first stated in this Agreement. Termination or expiration of this Agreement shall not relieve the parties of the obligations imposed by paragraph 7 and 8 herein. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement, this Agreement shall be coterminous and expire with any Agreement to which it is or becomes appended, and the scope of this Non-Disclosure Agreement shall be augmented to permit the parties to perform under said appended agreement.


3. Notwithstanding paragraph 5 above, either party may terminate this Agreement by giving sixty (60) calendar days written notice to the other party. Thereafter, the receiving party will not make any further use, directly or indirectly, of the Proprietary Information for any purpose (including the purposes stated herein) without prior written permission of the disclosing party.


4. Following termination or expiration of this Agreement, each party shall keep confidential and prevent disclosure to any person outside its organization, all Proprietary Information belonging to the other party for a period of ten (10) years. Nothing herein shall restrict either party from disclosing any portion of such Proprietary Information on a restricted basis pursuant to a judicial request, but only to the extent of such order, and provided that the receiving party provides the disclosing party with immediate notice of such order so that it may contest the order or obtain a protective order. The receiving party agrees to provide all reasonable assistance in contesting such order and the disclosing party shall pay all reasonable costs incurred by receiving party in such efforts.

 

 

© 2008 - 2010 shpata.com

 

Albanian
1. Informacion i Pronësisë i dhënë pa dashur quhen të dhënat e dhëna pa dashur pavarësisht ushtrimit të një shkalle të arsyeshme kujdesi. Informacioni i Pronësisë i dhënë pa dashur do të mbetet subjekt i kushteve të kësaj Marrëveshje dhe nuk mund të shfuqizohet ose përdoret më tej. Nëse një palë marrëse ka dhënë pa dashur Informacion të Pronësisë, ajo palë do ta rimarrë menjëherë atë, dhe do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të parandaluar përdorimin e tij të paautorizuar ose shpërndarjen e tij të mëtejshme. Secila palë tregon që ka krijuar politika dhe procedura që mundësojnë mbrojtje të mjaftueshme për Informacionin e Pronësisë.


2. Kjo Marrëveshje do të shfuqizohet dy (2) vjet nga data e parë e caktuar në këtë Marrëveshje. Përfundimi ose shfuqizimi i kësaj Marrëveshje nuk do t’i çlirojë palët nga detyrimet e ngarkuara nga paragrafi 7 dhe 8 i kësaj Marrëveshje. Pavarësisht nga përfundimi ose shfuqizimi i kësaj Marrëveshje, kjo Marrëveshje do të jetë në vazhdimësi dhe do të shfuqizohet me çfarëdo Marrëveshje shtesë e të cilës është bërë ose bëhet, dhe fusha e veprimit të kësaj Marrëveshje për Mosdhënie informacioni do të shtrihet për t’u lejuar palëve të veprojnë sipas asaj marrëveshje të shtuar.


3. Pavarësisht nga paragrafi 5 më lart, secila palë mund ta përfundojë këtë Marrëveshje duke i dhënë palës tjetër njoftim me shkrim gjashtëdhjetë (60) ditë kalendarike përpara. Pas kësaj, pala që merr njoftimin nuk do të ushtrojë përdorim të mëtejshëm, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, të Informacionit të Pronësisë për çfarëdo qëllimi (duke përfshirë qëllimet e deklaruara në këtë Marrëveshje) pa autorizim paraprak me shkrim nga pala dhënëse.


4. Pas përfundimit ose shfuqizimit të kësaj Marrëveshje, secila palë do të mbajë të fshehtë dhe do të pengojë dhënien te persona të tjerë jashtë organizatës së saj, gjithë Informacionin e Pronësisë që i përket palës tjetër, për një periudhë dhjetë (10) vjeçare. Asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të kufizojë asnjërën nga palët nga dhënia e kufizuar e cilësdo pjese të këtij Informacioni të Pronësisë pas një kërkese gjyqësore, por vetëm deri në shkallën e kërkuar nga ky mandat, dhe me kusht që pala marrëse të njoftojë menjëherë palën dhënëse mbi këtë mandat në mënyrë që të kontestojë mandatin ose të sigurojë një mandat mbrojtës. Pala marrëse bie dakord që të japë gjithë ndihmën e arsyeshme për të kontestuar këtë mandat dhe pala dhënëse do të paguajë gjithë kostot e arsyeshme të pësuara nga pala tjetër gjatë këtyre përpjekjeve.